Privacy- en cookieverklaring Spaans&Spaans


Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 april 2019. 

Om te beginnen…

Wat goed dat je op dit moment deze privacy- en cookieverklaring aan het lezen bent! Privacy, het lijkt een begrip waar tegenwoordig maar bar weinig waarde aan gehecht wordt. En toch is dat niet zo. Bedrijven zoals dit juridisch adviesbureau moeten (gelukkig) aan een veelheid aan regels voldoen op het gebied van privacywetgeving. Wij vinden het dan ook uitermate belangrijk om in deze privacyverklaring op heldere wijze uiteen te zetten hoe wij je gegevens verwerken en wat voor actie je zelf kunt ondernemen indien je niet tevreden bent over de manier waarop je gegevens door ons verwerkt worden. Wees gerust, we zijn geen groot bedrijf dat erop uit is zoveel mogelijk van je gegevens te verzamelen en deze mogelijk zelfs doorverkoopt aan een derde partij. Als we gegevens van jou willen hebben, is dat louter en alleen om onze diensten te kunnen aanbieden. We zullen daarbij altijd slechts om de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens vragen. 

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij zullen er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van ons verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren.

De verwerking van je gegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende regelgeving. Indien er wettelijk gezien iets verandert, zullen wij onze privacyverklaring conform die wetswijziging aanpassen. Nota bene: van aanstaande (wets)wijzigingen wordt op onze website altijd melding gemaakt. Het verdient daarom aanbeveling onze website goed in de gaten te houden!

Wie zijn wij?

Spaans&Spaans is een Vennootschap onder Firma, gevestigd op het volgende adres en de verantwoordelijke voor de verwerking:

Nieuw Schoonoordstraat 22
3742 AZ
Baarn
KvK: 71533230

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons? Stuur ons dan een mailtje op het volgende e-mailadres: contact@spaans-spaans.com.

Welke persoonsgegevens verwerken wij mogelijk van jou?

Welke persoonsgegevens verwerken wij eventueel?

-voor- en achternaam
-e-mailadres (zakelijk en privé)
-telefoonnummer (vast en mobiel)
-adresgegevens
-bedrijfsgegevens (adres, KvK-nummer, BTW-nummer, )
-persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met ons 
-financiële persoonsgegevens, zoals betalingsgegevens en aan een door ons gemaakte offerte gerelateerde gegevens
-Skype naam
-Social media accountnamen
-surfgedrag op onze website
-IP-adres

Wat zijn de doeleinden van de gegevensverwerking?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor een van de volgende doeleinden:

 1. omdat wij graag willen dat je contact met ons kan opnemen, wanneer je een vraag hebt over een juridische kwestie of bijvoorbeeld meer over onze diensten te weten wilt komen, hebben wij op onze website een contactformulier geplaatst. We verzoeken je om hierop je naam, e-mailadres, onderwerp en overige informatie in te vullen. Deze gegevens worden door ons opgeslagen en bewaard, zodat wij de mogelijkheid hebben om de door jou online gestelde vragen te kunnen beantwoorden. Hetzelfde geldt indien je contact met ons hebt opgenomen door middel van Whatsapp, telefoon, e-mail of social media. Wij verwerken je gegevens teneinde op je bericht te kunnen reageren. Op onze website vind je ook op meerdere plekken een formulier waarmee je een offerte kunt aanvragen. Wanneer je dit formulier invult, zal je een aantal persoonsgegevens moeten achterlaten (zoals jouw naam en e-mailadres). Hierdoor kunnen wij je een gerichte offerte sturen. Wij verwerken aldus persoonsgegevens voor het sturen van offertes en het afhandelen van de betaling. 

 2. ook verwerken wij persoonsgegevens met als doeleinde het door ons uit kunnen voeren van een zogeheten overeenkomst van opdracht, het aanmaken van een dossier (cliënt folder) en het onderhouden van de hieruit voortvloeiende relatie. Het verwerken van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om je onze diensten aan te kunnen bieden. De gegevens die in dit kader door ons verwerkt worden, betreffen in elk geval je (volledige) naam, contact- en adresgegevens, betalingsgegevens, mogelijke bedrijfsgegevens en andere relevante persoonsgegevens (bijvoorbeeld uit correspondentie met Spaans&Spaans voortvloeiend). Het is mogelijk dat wij gegevens te zien krijgen van een wederpartij van onze cliënt, voor de afhandeling van een geschil.

 3. graag willen wij weten wie er onze website bezoeken. Daarom verwerken wij persoonsgegevens om inzicht in gebruikersstatistieken te verwerven; waardevolle informatie die wij mee laten wegen bij het optimaliseren van onze website.

 4. verder verwerken wij persoonsgegevens indien de klant een reactie plaatst onder een van onze blogs of op een social media account van Spaans&Spaans. 


Wat zijn onze grondslagen voor de gegevensverwerking?

De door ons gehanteerde grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn als volgt:

 1. jouw toestemming. Indien wij persoonsgegevens van jouw toestemming verwerken, kan je deze toestemming altijd weer intrekken.

 2. noodzakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht met Spaans&Spaans. 

 3. noodzakelijkheid in verband met het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (een fiscale verplichting bijvoorbeeld).

 4. een gerechtvaardigd belang dat wij hebben, bijvoorbeeld een marketing belang. 


Duur opslag van de persoonsgegevens

Je gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Zodra deze gegevens echter niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het wettelijk niet toegestaan ze nog langer te bewaren. Wij vinden dit niet meer dan logisch en bovendien zien wij het bij Spaans&Spaans eerlijk gezegd ook niet zo zitten om gigantische archieven met klantgegevens aan te leggen.
Je persoonlijke gegevens worden in ieder geval niet langer dan een jaar bewaard in het geval er géén overeenkomst van opdracht met je tot stand is gekomen. In ieder geval hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens die via het contactformulier zijn verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de afhandeling en beantwoording daarvan.

 • Cliënt folders bewaren wij voor een jaar.

 • De wettelijke fiscale bewaartermijn van zeven jaar voor betaalgegevens.

Uiteraard kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen.

Ontvangen derde partijen de gegevens?

Wij delen gegevens met derde partijen slechts indien wij dit strikt noodzakelijk achten. 
Met alle (sub)verwerkers sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst. Spaans&Spaans blijft verantwoordelijk voor de verwerking door deze derden. De volgende derden ontvangen gegevens van ons:

 1. de hosting van de website

 2. Squarespace

 3. betaaldiensten

 4. mailservers

 5. telefoondiensten

 6. google analytics

 7. partijen aan wie wij gegevens verstrekken omdat de wet ons daar simpelweg toe verplicht.


Is er sprake van doorgifte van je gegevens aan landen buiten de EU?

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU zal door Spaans&Spaans zo veel mogelijk worden beperkt. Indien dit toch noodzakelijk is, zullen wij slechts gegevens doorgeven aan landen die een passend beschermingsniveau waarborgen (zoals het EU-US Privacy shield). 

Social media

Op onze website vind je social media-buttons van Facebook, Instagram, LinkedIn en mogelijk andere links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet dit privacy statement. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Je kan hier lezen hoe deze platformen omgaan met jouw privacy:

 • Facebook

 • Instagram

 • LinkedIn

  Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

  Alle teamleden van Spaans&Spaans zijn ervan doordrongen dat zij zeer zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens om dienen te gaan. In dit kader hebben wij onder meer een intern beveiligingsbeleid opgesteld. Ook hebben wij de vereiste technische maatregelen genomen teneinde de beveiliging van persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen, zoals bijvoorbeeld anti-virus maatregelen en het creëren van wachtwoord beveiligde omgevingen. Daarnaast reduceren wij het veiligheidsrisico substantieel door middel van het zo snel mogelijk weer verwijderen van je gegevens.

  Wat zijn je rechten?

  Onder de huidige privacywetgeving heb jij een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je een van onderstaande rechten uit wil oefenen, kun je ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar: contact@spaans-spaans.com. Ook als je niet helemaal zeker weet of het mogelijk is om beroep op een specifiek recht te doen, of andere, aan je rechten gerelateerde vragen hebt, kun je gebruik maken van bovenstaand e-mailadres om hierover contact met ons op te nemen. Spaans&Spaans zal zo snel mogelijk reageren en in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van zo’n verzoek om informatie.

  Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

  Je hebt te allen tijde het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door Spaans&Spaans. Dit kun je doen door het klachtenformulier in te vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  Recht van inzage, rectificatie, wissen of beperking en verzet

  Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen tot inzage en eventuele rectificatie van je persoonsgegevens, tot het wissen van je persoonsgegevens of tot het grenzen stellen aan onze verwerking van je persoonsgegevens. Als je het er sowieso niet mee eens bent dat Spaans&Spaans je persoonsgegevens verwerkt, dan heb je het recht om tegen die gegevensverwerking bezwaar te maken. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zullen wij jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.

  Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

  Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om deze persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm van ons te verkrijgen, zodat je deze gegevens aan een andere partij kunt overdragen. Indien dit technisch mogelijk is, zullen wij de gegevens in kwestie desgewenst rechtstreeks naar de andere partij verzenden. 

  Recht tot het intrekken van je toestemming tot gegevensverwerking 

  Je hebt het recht om je toestemming tot de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.