Akte van overdracht auteursrechten

Het auteursrecht op een werk is het absolute recht om het werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De Nederlandse Auteurswet schrijft voor dat de overdracht van auteursrechten dient te geschieden middels een daartoe bestemde schriftelijke akte. Het is daarom ook niet mogelijk om auteursrechten mondeling over te dragen. Door de overdracht wordt een andere partij rechthebbende op de auteursrechten van het werk. In de praktijk wordt wel gesproken over een andere ‘eigenaar’ van het auteursrecht. Bij een Licentieovereenkomst wordt ‘slechts’ een gebruiksrecht op het werk verleend; het auteursrecht blijft bij de rechthebbende. Toch zijn er ook wel wat “overeenkomsten” te vinden. Net zoals er voor het gebruiksrecht een licentievergoeding kan worden gevraagd, kan ook voor de overdracht aan de overdragende partij een vergoeding betaald worden.


Persoonlijkheidsrechten overdragen?

Het absolute recht om het werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen wordt ook wel het ‘exploitatierecht’ genoemd. De maker van een werk heeft echter ook zogenaamde ‘persoonlijkheidsrechten’. Deze zogenoemde ‘morele rechten’ beogen de persoonlijke band tussen de maker en zijn werk te beschermen. In tegenstelling tot de exploitatierechten kunnen een aantal persoonlijkheidsrechten niet van eigenaar wisselen. Waarom? Persoonlijkheidsrechten wordt geacht onlosmakelijk verbonden te zijn aan de persoon van de maker. Bijvoorbeeld het recht van de maker om zich te verzetten tegen verminking van zijn werk.

Heb je een akte van overdracht nodig, dan kunnen wij die voor jou opstellen. Wij stellen al een akte van overdracht op vanaf €100,-(exclusief 21% BTW). De akte van overdracht wordt altijd op maat gemaakt door een van onze juristen aan de hand van de informatie die wij van jou ontvangen. Neem gerust even contact op.